ПРАГМАТИКА АНГЛІЙСЬКОГО ДИСКУРСУ В ІНТЕРНЕТ-НОВИНАХ


  • O.I. Panchenko Oles Honchar Dnipro National University

Abstract

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У статті в загальному вигляді ставиться проблема прагматичної спрямованості новинного тексту взагалі і тексту Інтернет-новин зокрема. Кожне ЗМІ звертає увагу на прагматичні аспекти дискурсу, оскільки завдяки їм журналіст має змогу впливати на читача, на його підсвідомість. На цей час наявна велика різноманітність газет, журналів, Інтернет-новин, які дають вибір читачам, яке видання їм більш до вподоби.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми. Одними з перших досліджень Інтернет-новин були роботи Т. А. ван Дейка [7, 8], ідеї якого розвивали С. Аллан [6], Р. Крейг [4], О. І. Горошко [1], О. В Зернецька [3] та ін. Проблеми прагматики новинних жанрів розглядали  О. В. Дмитрук [2], С. Г. Машкова [5] та ін. Але винахідливі жрналісти продовжують випереджати лінгвістів у розробленні нових прагматичних стратегій та тактик, які усе ще залишаються поза увагою лінгвістів.

Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. У статті розглядаються сучасні стратегії та тактики створення прагматичного аспекту сучасних Інтернет-новин на матеріалі коротких новин у газеті “New York Times” за липень 2018 р.

Формування цілей статті. У статті ставимо за мету сформулювати та проілюструвати основні сучасні стратегії та тактики створення прагматичного ефекту Інтернет-новин.

Author Biography

O.I. Panchenko, Oles Honchar Dnipro National University

Doctor of Sciences (Philology), Full Professor, Head of Translation and Linguistic Training of Foreigners Chair, Oles Honchar Dnipro National University

References

Література

1. Горошко Е. И. Интернет-коммуникация: проблема жанра. // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 4. Орел, 2006.
2. Дмитрук О. В. Маніпуляція поняттями і фактами в сучасних англомовних ЗМІ. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2005. № 667.
3. Зернецкая O. B. Новостийные медиа в политическом дискурсе // Методология исследований политического дискурса. Минск, 2000.
4. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. Киев, 2007
5. Машкова С.Г. Сетевые СМИ: факторы эффективности: Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. Воронеж, 2006.
6. Allan S. Online News: Journalism and the Internet. Buckingham: Open University Press, 2006.
7. Van Dijk T. A. Media Contents the Interdisciplinary Study of News as Discourse. N. Y.: Longman, 1985.
8. Van Dijk T. A. News as discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Published
2018-10-21
How to Cite
Panchenko, O. (2018). ПРАГМАТИКА АНГЛІЙСЬКОГО ДИСКУРСУ В ІНТЕРНЕТ-НОВИНАХ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 145-152. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/119