ЛОКУСИ ПОТОЙБІЧЧЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ЧАРІВНІЙ КАЗЦІ


  • O.V. Naumovs'ka Institute of Philology, Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Abstract

Актуальність проблеми. Казка як культурний феномен людства вже третє століття поспіль стає об'єктом наукових досліджень. Попри різні теоретичні підходи і погляди учених щодо причин подібності сюжетної структури казок різних, інколи дуже віддалених між собою, народів світу (маємо на увазі постулати міфологічної, міграційної, антропологічної, історичної та ін. шкіл у фольклористиці), беззаперечним є те, що казка є уламком міфу й, відповідно, бриколажем, що у закодованій формі відображає світоглядні протоуявлення наших пращурів. Вивчення парадигми локусів сакрального світу стане в нагоді для осягнення моделі макрокосму (у вітчизняній етнокультурі і світовій традиції загалом), зафіксованої в художній формі в архаїчних артефактах, зокрема у казці, що є наріжним питанням у гуманітаристиці і, відповідно, становить актуальність цієї розвідки.

References

Література


1. Белюга Т. Село Романівка на Житомирщині: фольклорний ресурс, локусна специфіка текстогенерації. Література. Фольклор. Проблеми поетики. № 38. К., 2013. с.353-357. URL: http://philology.knu.ua/files/library/folklore/38/49.pdf (дата звернення: 17.08.2018)
2. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій. Видання 2-е, стереотипне. К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. 304 с.
3. Золота книга казок. Українські народні казки. К.: Веселка, 1990. 431 с.
4. Лотман Ю.М. Проблемы художественного пространства в прозе Н.В. Гоголя. Труды по русской и славянской филологии. № 202. Тарту, 1968.
5. Прокофьева В.Ю. Категория пространства в художественном преломлении: локусы и топосы. Вестник Оренбургского государственного ун-та. Оренбург, 2005. № 11. c. 87-94.
6. Субботина Т. В. Локус, топос, урбоним, микротопоним: к вопросу о содержании пространственных понятий. Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. № 24 (239). Челябинск, 2011. c. 111-113.
7. Чебанюк О. Семантика та символіка межі у традиційних віруваннях і фольклорі українців. Література. Фольклор. Проблеми поетики. № 36. К., 2012. с.334-340. URL: http://philology.knu.ua/files/library/folklore/36/50.pdf (дата звернення: 17.08.2018)
8. Шурко Л. Образ землі в українському та світовому героїчному епосі: дис. канд. філол. наук: 10.01.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2001. 161 с.
9. Щербак І. М. Давній український обряд поховання тих, хто помер у „невижитому віці”. Народна творчість та етнографія. № 5–6. К., 1998.
10. Fernback, Jan. Legends on the Net: An Examination of Computer-Mediated Communication as a Locus of Oral Culture. New Media & Society. №5 1. 2003. 29-45 р. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/226f/7a1ee99d045c20e9c20dfc36a04aaa54e12a.pdf (дата звернення: 17.08.2018)
11. Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. The Future of Folklore Studies in America: The Urban Frontier. Folklore Forum. № 16(2). 1983. 175-234 р. URL: https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/1916/16(2)%20175-234.pdf (дата звернення: 17.08.2018)
Published
2018-10-21
How to Cite
Naumovs’ka, O. (2018). ЛОКУСИ ПОТОЙБІЧЧЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ЧАРІВНІЙ КАЗЦІ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 203-214. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/124