ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ М. Т. РИЛЬСЬКИМ ТРОПІВ (за романом О. С. ПУШКНІА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»)


  • Yu.O. Shepel Oles Honchar Dnipro National University

Abstract

У роботі аналізується тема мовних особливостей перекладу М. Т. Рильським тропів (епітети, метафори, порівняння) у творі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Загальновизнаною перлиною російської літератури – пушкінським романом у віршах «Євгеній Онєгін» – щиро захоплювалося не одне покоління читачів як росіян, так і українців, а дослідники творчості О. С. Пушкіна проаналізували і прокоментували майже кожен рядок твору. Зрозуміло, що спроба перекласти цей всесвітньо відомий твір на іншу мову – це сміливий крок перекладача, відповідальний іспит творчого сумління, обдарованості, фахової майстерності, і цей переклад – на яку б мову він не здійснювався набуває дуже великого значення.

За словами М. Рильського: «Значення перекладу у тому, що він збільшує ресурси мови, на яку здійснюється переклад, передає знання одного народу іншому, сприяє поширенню знань та ідей» [10, с. 12].

Актуальність теми дослідження  визначається важливістю дослідження основних тропів: епітетів, метафори та порівняння. Робота М. Рильського над перекладом є важливим творчим процесом і дослідження мовних особливостей цих перекладів є плідною темою для аналізу, тому що ці переклади передають дух і культуру тогочасної Росії засобами української мови. Такий переклад має велике значення і залишається актуальним до сьогодні, тому що дослідження творів Пушкіна важливо як у плані виявлення особливостей національної мови, так і в плані розвитку перекладацької думки.

Лексичні аспекти, ефект контрасту, будучи відображенням однієї з основних закономірностей людського мислення – пізнання світу через співвідношення протилежностей, у художній літературі виступає як важливий компонент авторського стилю, що створюється різноманіттям художніх засобів, які втілюють контрастне сприйняття письменником дійсності. Різноманітні форми словесних контрастів складають складну систему засобів художнього мовлення [14, c.56].

Актуальність обраної теми підтверджується необхідністю вивчення засобів увиразнення мови на стику культур, порівнюючи мовні засоби двох мов. Недостатньо дослідженими на сьогоднішній день є проблеми перекладу таких мовних засобів, як епітет, порівняння та метафора.

Мета статті полягає у виявленні мовних особливостей оригіналу засобами мови перекладу, визначення основних засобів перекладу епітетів, порівняння та метафори, як спосіб світосприймання й найважливішого змістовного компонента тексту, що являє собою складну художньо систему різноманітних зображувально-виразних засобів.

Author Biography

Yu.O. Shepel, Oles Honchar Dnipro National University

Doctor of Sciences (Philology), Full Professor of Translation and Linguistic Training of Foreigners Chair, Oles Honchar Dnipro National University

References

Література

1. Бандура О.М. Мова художнього твору: Нарис / О.М.Бандура. – К.: Дніпро. 1964. – 121 с.
2. Білецький О.І. Творчість М. Рильського / О.І.Білецький. – К.: Дніпро. 1985. – 180 с.
3. Білодід І.К. Поетична мова Максима Рильського / І.К.Білодід. – К.: Наук.думка. 1965. – 175 с.
4. Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі: Курс методики / Т.Ф.Бугайко, Ф.Ф.Бугайко. – К.: Радянська школа. 1962. – 392 с.
5. Галич О. Теорія літератури: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / О.Галич, В.Назарець, Є.Васильєв. – К.: Либідь. 2001. – 488 с.
6. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского литературного языка / А.Н.Гвоздев. – М.: Учпедгиз. 1955. – 250 с.
7. Дыдыкина Р.З. Вопросы мастерства перевода / Р.З.Дыдыкина. – Москва. 1969. – 171 с.
8. Егрова Е. Мастерство перевода / Е.Егорова. – Москва: Сов.писатель. 1977. – 558 с.
9. Ефимов А.И. Стилиика художественной речи / А.И.Ефимов. – М.: Изд–во Московского университета. 1957. – 448 с.
10. Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування: Посібник. / М.С.Зарицький. – К.: Парламентське видавництво. 2004. – 120 с.
11. Колесник Г.М. Слово крилате, мудре, пристрасне: Лексична синоніміка поетичної мови Максима Рильського / Г.М.Колесник. – К.: Наук.думка. 1965. – 224 с.
12. Крижанівський С.А. Максим Рильський / С.А.Крижанівський. – К.: Вища школа. 1985. – 125 с.
13. Ктитарова Н.К. Теорія перекладу: Навч. посібник. / Н.К.Ктитарова. – Дніпродзержинськ. 2008. – 224 с.
14. Неборячок Ф. О.С.Пуш¬кін українською мовою / Ф.Неборячок. – Львів. 1958. – 182 с.
15. Нетельська Т.О. Теорія і практика перекладу / Т.О.Нетельська. – Київ. 1980. – 99 с.
16. Рильський М.Т. Ясна зброя: статті / М.Т.Рильський. – К.: Рад. Письменник. 1971. – 230 с.
17. Рыбникова М.А. Избранные труды / М.А.Рыбникова. – М.: Изд–во АПН РСФСР. 1958. – 248 с.
18. Сушков Б.Ф. В мире идей и образов / Б.Ф.Сушков. – Тула. 1987. – 271.[1] с.
19. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / І.К.Білодіда. – К.: Наук.думка. 1973. – 440 с.
20. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / І.К.Білодіда. – К.: Наук.думка. 1973. – 588 с.
21. Ткаченко О.А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2–е вид., випр. і доповн / О.А.Ткаченко – К.: Київський університет. 2003. – 448 с.
22. Бидненко Н.П. Жанр оригинального произведения и жанр перевода // Література в контексті культури : Зб.наук.праць / Н.П. Бидненко. – Дніпропетровськ: Вид–во Дніпропетровського ун–ту. 2004. – С. 19–24.
23. Білецький О.І. Зібр.праць: Т.4 / О.І.Білецький. – К. 1966. – С. 21–26.
24. Гризун А.П. Євгеній Онєгін О.Пушкіна в перекладах М.Рильського, Г.Кочура / А.П.Гризун // ВісникСумДУ. – 2006. – № 11. – С. 142–145.
25. Гудзій М. Поезія О.С. Пушкіна в українських перекладах / М. Гудзій // Вітчизна. – 1955. – № 8. – С. 108–124.
26. Державін В. Проблема віршованого перекладу / В.Державін. – 1927. – № 9–10. – С. 44–51.
27. Єрмоленко С.Я. З повагою і трепетною любов’ю до О.С. Пушкіна / С.Я.Єрмоленко // Мовознавство. – 1975. – № 1. – С. 61–72.
28. Заброда С.М. Два українських Онегіна // Література в контексті культури: Зб.наук.праць / С.М.Заброда. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ. 2002. – С. 37–41.
29. Зеров М. У справі віршованого перекладу / М.Зеров // Всесвіт. – 1988. – № 8. – С. 128–135.
30. Кирилюк Е. Школа поэтического мастерства / Е.Кирилюк // Радуга. – 1969. – № 10. – С. 152–158.
31. Коцюба З. Максим Рильський як перекладознавець / З.Коцюба // Українське літературознавство. – 1996. – Вип. 63. – С. 125–132.
32. Коротич В.О. Шляхи пізнання / В.О.Кочур // Відлуння: вибрані переклади. – К.: Дніпро. 1969. – С. 7.
33. Крайнікова Т. Мова художнього твору / Т.Крайнікова // Українська мова та література. 2002. – № 17–19. – С. 13–15.
34. Левик В.В. О точности и верности / В.В.Левик // Перевод – средство взаимного сближения народов. – Москва. 1987. – С. 520–528.
35. Пахаренко В. Художнє слово: Короткий нарис практичної стилістики: Порадник для вчителя української літератури / В.Пахаренко // Українська мова та література. 2001. – № 40. – С. 9–15.
36. Полуднева М.М. Из истории перевода Пушкинского наследия на Украине / М.М.Полуднева // Вопросы русской литературы. – 1990. – Вып. 2 – С. 121–126.
37. Радчук В. На жертовнику мистецтва / В.Радчук // “Хай слово мовлено інакше…”. Проблеми художнього перекладу. – Київ. 1982. – 225 с.
38. Рильський М.Т. Пушкін і Україна // М.Т.Рильський. – Зібр. творів: Т.16: Фольклористика, теорія перекладу, мовознавство. – К.: Наук.думка. 1986. – С. 18–26.
39. Рильський М.Т. Слово переводчиков // М.Т.Рильський. – Зібр. творів: Т.16: Фольклористика, теорія перекладу, мовознавство. – К.: Наук.думка. 1987. – С. 208–211.
40. Рильський М.Т. Пушкін українською мовою // М.Т.Рильський. – Зібр. творів: Т.16: Фольклористика, теорія перекладу, мовознавство. – К.: Наук.думка. 1987. – С. 212–222.
41. Рильський М.Т. Переводы и переводчики // М.Т.Рильський. – Зібр. творів: Т.16: Фольклористика, теорія перекладу, мовознавство. – К.: Наук.думка. 1987. – С. 227–229.
42. Рильський М.Т. Проблеми художнього перекладу // М.Т.Рильський. – Зібр. творів: Т.16: Фольклористика, теорія перекладу, мовознавство. – К.: Наук.думка. 1987. – С. 239–306.
43. Рильський М.Т. З гадок про мову // М.Т.Рильський. – Зібр. творів: Т.16: Фольклористика, теорія перекладу, мовознавство. – К.: Наук.думка. 1987. – С. 445–448.
44. Рыльский М.Ф. Искусство перевода: Статьи. Заметки. Письма / М.Ф.Рыльский – М.: Сов. Писатели. 1986. – 270 с.
45. Фомичев С.А. У истоков онегинского замысла / С.А.Фомичев // Русская речь. – 1990. – № 1. – С. 10–14.

ДЖЕРЕЛА ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

46. Пушкин А.С. Евгений Онегин [вступит.статья и комент. А. Тархова]. – М.: Худ.литература. 1978. – 302 с.
47. Рильський М.Т. Поетичні переклади // М.Т.Рильський. – Зібр. творів: Т.5: Поетичні переклади. – К.: Наук.думка. 1984. – 450 с.
48. Рильський М.Т. Поетичні переклади // М.Т.Рильський. – Зібр. творів: Т.7: Поетичні переклади. – К.: Наук.думка. 1985. – 565 с.
Словники
49. Гром'як Р.Т. Літературознавчий словник–довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: Академія. 1997. – 752 с.
50. Краткая литературная энциклопедия. – Москва. 1968. – Т.5. – 320 с.
51. Лесин В.М. Літературознавчі терміни: словник–довідник / В.М.Лесин – К.: Рад. шк.. 1985. – 251 с.
52. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл.ред. Ярцева В.Н.]. – М.: Сов.энциклопедия. 1990. – 685 с.
53. Українська мова : енциклопедія / [ред.кол. В.М.Русанівський, О.О.Тараненко, М.П.Зяблюк та ін..]. – К. : Українська енциклопедія. 2000. – 752 с.
Published
2018-10-21
How to Cite
Shepel, Y. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ М. Т. РИЛЬСЬКИМ ТРОПІВ (за романом О. С. ПУШКНІА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»). Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 220-268. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/126

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>