ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


  • T.A. Radchenko Dnipro State Technical University

Abstract

Постановка проблеми та актуальність. Мова постійно розвивається та удосконалюється, найбільш чутливо реагуючи на зміни в різних сферах життя суспільства (політичній, економічній, культурній тощо). Збагачення словникового складу мови відбувається за рахунок появи неологізмів, які визначаються як «слова або фразеологічні звороти, що входять до мови у зв’язку з ростом культури і техніки, розвитком або змінами в суспільних відносинах і змінами в побуті й умовах життя людей та відчуваються тими, що говорять як нові» [1, с. 323].

Як справедливо зазначають мовознавці, активні процеси новотворення зумовлені двома групами чинників: мовними (лінгвістичними) й позамовними (екстралінгвістичними). До першої групи належать «розширення можливостей точнішого відображення об’єктивної реальності, прагнення до подолання номінативної недостатності та до уніфікації мовних засобів, намагання носіїв мови поповнити, поглибити й розширити уявлення про предмет або явище, удокладнити поняття, ознаки завдяки розмежуванню смислових і функціональних відтінків» [2, с. 194-195]. Наявність другої групи факторів пов’язана з безпрецедентним зростанням й розширенням «суспільно-політичних, економічних, наукових і культурних зв’язків між народами, зі свого боку сприяє значному збільшенню обсягу інформації й зростанню темпів міжнародного обміну нею завдяки перекладу» [2, с. 195].

References

Література


1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. 376 с.
2. Бондаренко О., Радзієвська О. Неологізми : способи творення та перекладу : URL : file:///C:/Users/user/Downloads/Mv_2011_12-13_38.pdf
3. Зацний Ю. А., Янков А.В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку XXI століття : англо-український словник. Вінниця : Нова книга, 2008. 306 с.
4. Зацний Ю. А., Янков А.В. Нова розмовна лексика і фразеологія : англо-український словник. Вінниця : Нова книга, 2010. 224 с.
5. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка :учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. 2-е изд., перераб. М. : Высш. шк., Дубна : Изд. Центр «Феникс», 1996. 381 с.
6. Онищук Н. Фразеологические неологизмы и фразеологические инновации в современной лингвистической науке : URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/16460/1/Onyshchuk.pdf
7. Пашинська Л.М. Фразеологічні неологізми в сучасному українському мас-медійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова. К., 2011. 23 с.
Published
2018-10-21
How to Cite
Radchenko, T. (2018). ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 268-277. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/127