РОЛЬ І ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ В УМОВАХ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


  • Yu.S. Andrusha Oles Honchar Dnipro National University

Abstract

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасна освітня система України орієнтована на інтеграцію у спільний європейський простір та спрямованість навчання іноземної мови на  уміння вести діалог між культурами. Розширення міжнародних контактів і полікультурне середовище в Україні актуалізує проблему підготовки школярів до життя у багатомовному полікультурному середовищі. У зв’язку з цим посилюється інтерес до навчання учнів іноземної мови в умовах мультилінгвізму, метою якого є навчання учнів спілкуватися з представниками інших народностей на побутовому і професійному рівні. Мовна освіта в Україні прагне допомогти учням, які мають різний рівень володіння мовою, вільно використовувати іноземну мову у спілкуванні та подолати будь-які мовні бар’єри. Це досягається завдяки використанню автентичних текстів. З їх допомогою вчитель створює безперервне іншомовне середовище. Автентичні тексти містять мовний і соціокультурний матеріал, тому їх використання на уроках іноземної мови є необхідним для формування лексико-граматичної та соціокультурної компетентностей учнів в оволодінні іншомовним матеріалом. Отже, автентичні тексти в умовах мультилінгвального навчання є засобом створення такого процесу засвоєння іноземної мови, який наближається до умов реального життя і спілкування.

References

Література

1. Гаманюк В. А. Навчання другої іноземної мови у системі загальної освіти в Україні: проблеми та перспективи / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2017. – Вип. 1. – С. 116-124.
2. Короткова Ю. Особливості застосування міжкультурного підходу у навчанні іноземних мов у вищих закладах освіти Греції та Кіпру / Ю. Короткова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 121(1). – С. 172-177.
3. Коршак Н. В. Глобалізація та мультилінгвізм – сутнісні властивості сучасного освітнього поступу / Н. В. Коршак // Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 38. – С. 70-79.
4. Кравченко Т. М. Використання автентичних матеріалів у процесі формування іншомовної компетенції / Т. М. Кравченко, А. М. Габовда // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2012. – Вип. 25. – С. 101-103.
5. Кріба І. Багатомовність як шлях до взаєморозуміння. Досвід України [Електронний ресурс] / І. Кріба // Міжнародний журнал у галузі мультилінгвальної освіти.– 2013. – №1. – Режим доступу: http://www.multilingualeducation.org/storage/uploads/articles_contents/140323102011.pdf
6. Кузнецова О. Ю. Питання іншомовної освіти у контексті інтеграційного розвитку вищої освіти у Європі / О. Ю. Кузнецова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– 2014. – №5 (39). – С. 10-19.
7. Маркобок Ю. В. Використання автентичних матеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції старшокласників на уроках англійської мови / Ю. В. Маркобок // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1(1). – С. 137-144.
8. Матвіїв-Лозинська Ю. О. Використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування у вищій школі / Ю. О. Матвїїв-Лозинська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – 2015. – Вип. 52. – С. 175-176.
9. Мацько Л. К. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу /
Л. К. Мацько // Проблеми формування мовної освіти середніх загальноосвітніх закладів: зб. наук. праць. – Рівне, 2006. – С. 5-8.
10. Нипадимка А. С. Роль автентичних текстів в навчанні іноземним мовах майбутніх фахівців-міжнародників / А. С. Нипадимка, Н. І. Сарновська // Молодий вчений. – 2016. – № 4.1 (31.1).– С. 84-87.
11. Полюк І. С. Використання автентичних документів в процесі навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / І. С. Полюк. – Режим доступу: novyn.kpi.ua/2006-2/06_Polyuk.pdf
12. Сажко Л. А. Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах / Л. А. Сажко // Іноземні мови. – 2011. – № 4. – С. 3-7.
13. Черпак О. В. Використання відеоматеріалів у навчанні іноземної мови студентів ВНЗ [Електронний ресурс] / О. В. Черпак. Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/fr/node/1202
14. Шумський О. Л. Робота з іншомовним текстом як провідна форма лінгвосамоосвітньої діяльності / О. Л. Шумський // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: зб. тез доповідей II Міжвузівської наук.-практ. конф. (11 квітня 2017р., м. Київ). – К.: КНУТД, 2017. – С. 316-320.
15. Яковлева О. В. Багатомовність як тренд суспільного розвитку та чинник модернізації освіти / О. В. Яковлева // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2016. – Вип. 47(2). – С. 93-105.
Published
2018-10-21
How to Cite
Andrusha, Y. (2018). РОЛЬ І ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ В УМОВАХ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 297-306. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/130