ГУМАНІТАРНА ОСВІТА У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


сучасний стан проблеми у теорії і практиці педагогічної освіти

  • O.P. Leshchenko Dnipro State Technical University

Abstract

Характерною особливістю сучасного українського суспільства є поступова втрата духовно-моральних, історичних та культурно-гуманітарних пріоритетів і цінностей. Перехід до ринкових методів господарювання, розв’язання складних економічних, технічних і політичних проблем – усе це важливі завдання сьогодення. Розв’язуючи їх ми закладаємо фундамент майбутнього розвитку суспільства. Але прогрес сучасної цивілізації багато в чому обмежив можливості всебічного розвитку людини. На перший план виступила підготовка «вузького» спеціаліста, який ефективно виконує призначені йому функції, що деформує загальнокультурну підготовку людини, призводить до стандартизації особистості. Саме такі радикальні спрямування призводять до того, що в життя не втілюються нові підходи до освіти і культури, не враховується соціальна і моральна ситуація і, як наслідок, немає відчутних економічних зрушень у суспільстві.

References

Література

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение, 1982. – 192с.
2. Высоцкий С. В. Структура психолого-педагогических условий формирования поисково-творческой направленности личности в процессе обучения// Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського: Збірка наук.праць. – Одеса, 1999. – Вип.8 – 9. – с.90 -94.
3. Воробйов О. С., Давидов П. Г. До проблеми формування національної технічної інтелігенції. – Матеріали ІХ МНПК «Гуманізм та освіта – 2008».
4. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») – К., 1992.
5. Дудатьєва В. М., Войтович О. П. Педагогічні умови для проведення гуманітаризації технічної освіти. Матеріали VIIІ МНПК «Гуманізм та освіта – 2006».
6. Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. - №34. – С.451.
7. Закон України «Про вищу освіту». - № 2984 – ІІІ, із змінами від 19 січня 2010 р.
8. Касаева А. Б. Гуманитаризация образования как фактор формирования социальных отношений в современном обществе: дисс… канд..филос.наук: 09.00.11/ Алла Болаевна Касаева. – Нальчик, 2004. – 143 с.
9. Коллектив. Личность. Общение. Словарь социально-психологических понятий ( под. ред. Е. С.Кузьмина и В. Е. Семенова), Л., Лениздат, 1987.
10. Конюхов Н. И. Словарь-справочник практического психолога. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 224 с.
11. Курлянд З.Н. Педагогические способности и профессиональная устойчивость учителя. – Одесса, 1992. – 112 с.
12. Національна доктрина розвитку освіти// «Освіта України», 2002, №№№ від 22.04.2002.
13. Ожегов С. И. Словарь русского языка/ под. ред. проф..Н.Ю.Шведова. – М. – Русский язик. – 1992, 846 с.
14. Олійник О. Особливості гуманітарної підготовки та професійної компетентності студентів у технічних ВНЗ. Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. Мовознавство, т. 26.
15. Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова. – М.: Изд. «Советская Россия», 1981.
16. Серьожникова Р. К., Пархоменко Н. Д., Яковицька Л. С. Основи психології та педагогіки: Навч.посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 243 с.
17. Уляев С.И. Гуманитаризация образования как фактор формирования профессиональной культуры будущего специалиста: дис…канд.пед.наук: 13.00.08/ Сергей Иванович Уляев. – Ставрополь, 2002. – 187с.
18. Устинова В. О. Методологічні засади структурування змісту предметів гуманітарного циклу в процесі фахової підготовки студентів педагогічних ВНЗ. Педагогіка вищої та середньої школи. – Зб. Наук.праць, - Кривий Ріг, КДПУ, 2011.вип.31. – С. 282 – 287.
19. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е .Ф. Губский и др. – М.: ИНФРА – 2002. – 574 с.
20. Шеверун Н. В. Підготовка майбутніх фахівців технічних уніерситетів у галузі управління до професійного іншомовного спілкування. – Матеріали VIII МНПК «Гуманізм та освіта – 2006».
Published
2018-10-21
How to Cite
Leshchenko, O. (2018). ГУМАНІТАРНА ОСВІТА У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 306-324. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/131