Contents


  • Yu.A. Shepel Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
Keywords: -

Abstract

З б і р н и к

 

ЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

Входить до «Переліку наукових фахових видань,

в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2016 р.,  

№ 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9)

 

Збірник наукових праць

 

Том 12

Частина 1

 

Українською, російською та англійською мовами

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

державного засобу масової інформації

серія КВ № 23082-12922ПР від 28. 12. 2017

 

Редакційна колегія не завжди поділяє позиції авторів

 

Матеріал друкується в авторській редакції

За зміст статті та точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на авторів

 

Усі права застережено

Використання матеріалів — з дозволу редакційної колегії

 

Відповідальний редактор Шепель Ю.О.

Оригінал-макет Шепель Ю.О.

Технічний редактор Шепель Ю.О.

Підп. до друку 21.0318. Формат 60х841/16. Спосіб друку – плоский.

Папір офсетний.  Ум. друк. арк 16,6.  Наклад 100 пр. Зам. № _____

_______________________________________________________________________________

Видано та надруковано в ТОВ "Роял Принт",

вул. Ларіонова, 145, м. Дніпро, 49052

тел. (056) 794-62-04(05)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

ДК № 4766 від 04.09.2014

Published
2018-04-01
How to Cite
Shepel, Y. (2018). Contents. Linguistics. Lingvoculturology, 12(1), 414. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/108