НОВІТНІ ТЕРМІНИ МЕДІАОСВІТИ ТА МЕДІАДИДАКТИКИ


  • G.D. Onkovych Kyiv Medical University

Abstract

Постановка проблеми, її актуальність. Розвиток засобів масової інформації/ комунікації та їх залучення до процесу навчання і виховання значно активізували творчий пошук педагогів у багатьох країнах. Інноваційна діяльність освітян, не задоволених традиційними умовами, методами, способами навчання і виховання, була зорієнтована не лише на новизну змісту реалізації своїх зусиль, а передусім на якісно нові результати. Це й спричинило виокремлення медіаосвіти в окрему галузь, своїм змістом зорієнтованої на людину. Її з’ява в освітньому просторі – це інноваційний процес, зумовлений суспільною потребою. Принагідно зазначимо, що дехто й досі вважає медіаосвіту синонімом поняття «журналістська освіта». Це так, коли йдеться про підготовку фахівців для сфери масових комунікацій (медіаосвіта медійників - вищий рівень медіафаховості), проте простір медіаосвіти набагато ширший.

References

Література

1. Бабійчук Т.В. Сучасна медіаосвіта: відео фрагменти художніх творів на заняттях україснк ої мов та літератури в педагогічному коледжі: науково-методичний посібник / Т.В.Бвбійчук. – Житомир: Видавець О.О.Євенок. 2017. – 372 с.
2. Ершова-Бабенко И.В. Основы методической системы работы с материалами телевизионных программ на подготовительном факультете (в комплексе с газетными материалами. Автореф. ... канд. пед. наук. М.: ИРЯ им. А.С.Пушкина, 1986.
3. Медіадидактика вищої школи: програми спецкурсів / Онкович Г.В., Духаніна Н,М., Сахневич І.А., Гуріненко І.А., Янишин О.К., Онкович А.Д., Балабанова К.Є. - К. : Логос, 2013. - 196 с.
4. Медіакомпетентність фахівця : кол. монографія / Г. В. Онкович, Ю. М. Горун, В. О. Кравчук, Н. О. Литвин, І. В. Костюхіна, К. А. Нагорна ; за наук. ред. Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Логос, 2013. – 286 с. : рис., табл.
5. Онкович А. В. Методические рекомендации по использованию материалов советских газет, радио- и телепередач в учебном процессе по русскому языку. К.: КИСИ, 1982. - 68 с.
6. Онкович А.В. Формирование информационных интересов средствами журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев: дис. канд. филол. н. К.: КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1987. - 176 с.
7. Онкович А.В. Прессодидактика и прессолингводидактика / А. В. Онкович // Журналистика в 1992 году. СМИ в условиях информационного рынка / Моск. гос. ун-т. – М. : МГУ, 1993. – Ч. 3. – С. 38–39.
8. Онкович Г.В. Читаймо газету разом! Ч. 1 : Пресодидактика : навч. посіб. для інозем. студентів підгот. від. / Г. В. Онкович ; Ін-т систем. дослідж. освіти. – Київ : ІСДО, 1993. – 59 с.
9. Онкович А.В. Пресодидактика та пресолінгводидактика у навчальному процесі з української мови як іноземної // Українська мова як іноземна: проблеми методики викладання : зб. мат-лів Міжнар. наук. конф., Ялта, 1993. – Львів : Каменяр, 1994. – С. 80–88.
10. Онкович А.В. Новітні терміни лінгводидактики / Г. В. Онкович // Сучасні проблеми термінології та термінографії : тези доп. Міжн. наук. конф.– Київ : КМУЦА, 2000. – С. 93–94.
11. Онкович А.В. Прессодидактика и прессолингводидактика: от грамматики до логоэпистемы / А. В. Онкович // Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и практики медиапедагогики. – 2009. – № 4. – С. 26–31. – Сведения доступны также по Интернету: http://window.edu.ru/resource/351/65351/files/61353.pdf.
12. Онкович А.В. Прессодидактика и прессолингводидактика в обучении русскому языку как иностранному / А. В. Онкович // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы ІV Междунар. науч. конф., Днепропетровск, 9–10 апр. 2009 г. / сост. Т. С. Пристайко. – Днепропетровск : Пороги, 2009. – С. 393–396.
13. Онкович А.В. Теледидактика как одна из медиаобразовательных технологий (1970–1980-е годы) // Медиаобразование. Media Education : рос. журн. истории, теории и практики медиапедагогики. – 2010. – № 4. – С. 18–25. – Сведения доступны также по Интернету: http: //window.edu.ru/resource/843/72843/files/82345.PDF.
14. Онкович Г.В. Медіаосвіта: експерим. програма баз. навч. курсу для студ. вищ. навч. закл. – К.: Логос, 2010.- 40 с. – Бібліогр.: с.36 – 40.
15. Онкович, Анна. Медиадидактика: масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как ностранному : [монография] / Анна Онкович. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 332 с.
16. Онкович Г.В. Медіадидактика вищої школи: український досвід // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 23–29.
17. Онкович Г.В. «Парасолькові» терміни сучасної медіаосвіти // Нові технології навчання : зб. наук. пр. – Вінниця ; Київ, 2014. – С. 189-194.
18. Онкович А.В. Интернет-дидактика в обучении русскому языку как иностранному / А. В. Онкович // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры : материалы XIII Конгресса Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Гранада, Испания, 13–20 сент. 2015 г. :– СПб. : МАПРЯЛ, 2015. – Т. 10. – С. 788–793.
19. . Онкович Г. В. Вікідидактика як інновація у мовній підготовці студентів. // Збірник "Інновації та традиції у мовній підготовці студентів": тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 2017. – 339 с. - С.194 - 198.
20. Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності для студентів І–ІV курсів технічних спеціальностей; [за заг. ред. Г. В. Онкович]. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 118 с.
21. Чашко Л.В. Кіно, радіо, телебачення у виховній роботі. - К.: Радянська школа, 1979. - 152 с.
22. Onkovych Ganna. New in media education: wikididactics // The Fifth European Conference on Information Literacy (ECIL)/ September 18th-21st, 2017, Saint-Malo, France. Abstracts. - P.250.
23. Onkovych Ganna , Onkovych Artem. Media Information Literacy and Media Didactics of Street Art// The Fifth European Conference on Information Literacy (ECIL)/ September 18th-21st, 2017, Saint-Malo, France. Abstracts. - P.213.
24. Onkovych H. Knyhospalah (flashbook) didactics as media education technology (Книгоспалах- дидактика як медіаосвітня технологія) // Актуальні дослідження в соціальній сфері: мат-ли УІІІ міжн. НПК / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – С. 309 – 310.
Published
2018-10-21
How to Cite
Onkovych, G. (2018). НОВІТНІ ТЕРМІНИ МЕДІАОСВІТИ ТА МЕДІАДИДАКТИКИ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 277-291. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/128