MULTILINGUAL FACTOR IN TEACHING TRANSLATION


Keywords: multilinguism, translation, ethnolinguistics, foreign culture, competence

Abstract

Topicality of multilinguism as problems of translation are testified by the discussion of linguists in relation to the concept "multilinguism". In particular, three aspects of interpretation of this concept are distinguished:  1) a person owns a few languages and communicates by them; 2) existences into society two and anymore as if testifies to multilinguism ; 3) possessions of two or anymore by languages, that combines in itself the signs of polyglot. In this connection, translating activity is examined as a type of intercultural polilogue, which combines in itself communication between the representatives of different languages and, accordingly, cultures. Another problem of influence of multilinguism on the studies of translation consists in that of translating activity foresees co-operation of three participants and, thus, their thesauruses and linguistic consciousness - author, translator and reader. Realization of role of translator in communication promotes interest to the study of features of preparation of students to realization of translating activity in the conditions of multilingual influence two or anymore cultures.

The purpose of the article consists in research of influence of multilingual factor in the studies of translation as to the type of interlingual and intercultural communication.

In fact multilingual studies of translation are ethnolinguistical. Forming of ethnolingual knowledge includes for itself development of pictures of culture and traditions of country of origin of having a special purpose language, semantics of realities, especially those which do not have equivalents in the language of translation. Influence of multilingual factor in the studies of translation is especially brightly felt at forming of foreign abilities of verbal and writing recreation of language of original by a having a special purpose language. Verbal (successive, synchronous) translation is more difficult, as it is limited to the compressed time, and a translator must carry out translation alternately with the sender of initial report, id est by a speaker/by a speaker. Accordingly, a communicative act takes place in realities of live interaction, which requires from a translator speed of thought, sent to the search of corresponding lexico-grammatical and stylistic facilities for the recreation of initial information. Influence of multilinguism is felt in a necessity to recreate text of speaker in certain situation of communication, when possibility to appeal for a help to the dictionaries and other additional sources is not. An initial report can contain cultural information knowledge of which is a necessity to the translator. Thus, the condition of successful preparation of students to of translating activity is forming of socio-cultural competence and psychological readiness - development of attention, memory, speed of thought.

Thus, studies of translation in the conditions of multilingual co-operation of languages and cultures are a difficult, complex process which foresees forming of linguistic abilities in correlation with cultural and  translating competences. The conducted research testifies that between multilinguism and the process of forming of translating abilities is clear connection. Multilingual interference requires the orientation of process of studies of translation on comparison of two languages and ability to use the language and grammatical means of both languages in any communicative situation.

Author Biography

Yu.S. Andrusha, Oles Honchar Dnipro National University,Ukraine

lecturer 

References

Література:

1. Максименко О. В. Усний переклад в умовах міжкультурної комунікації. Мовні і концептуальні картини світу. 2012. Т. 1. С. 30-37.
2. Haugen E. Bilingualism in the Americas. Alabama: American Dialect Society. 1956. 159 s.
3. Полякова А. А. Місце і роль перекладу у навчанні іноземних мов [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/27_ NII_2010/Pedagogica/71901.doc.htm
4. Валігура О. Р. Фонетична інтерференція в англійському мовленні українських білінгвів: монографія. Т. : Підруч. і посіб., 2008. 288 с.
5. Волошок І. Ю. Інтерференція та її типи на різних мовних рівнях. Пед. науки : зб. наук. пр. 2012. Вип. 62. С. 81-85.
6. Капуш А. В. «Хибні друзі перекладача» в міжмовному та внутрішньомовному контексті (на матеріалі сучасної німецької мови) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.geocities.com/ukrterm/rozdil 4.htm
7. Карабан В. І. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську). Вінниця: Нова Книга, 2003. 208 с.
8. Конопелькіна О. О., І. Г. Безродних. До проблеми інтенсифікації мовної підготовки учнів середніх загальноосвітніх закладів в рамках мультилінгвальної освіти. Міжнародний журнал у галузі мультилінгвальної освіті, 2014. №2. С. 1-7.
9. Осадча О. В. Вплив білінгвізму на формування навичок перекладу. Науковий Вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2016. № 6. С. 125-126.
10. Сімкова І. О. Навчання усного перекладу майбутніх філологів з позицій міждисциплінарного підходу. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка. 2013. Вип. 2. С. 83-90.
11. Скрильник С. В. Функціональність міжмовної інтерференції в художньому перекладі. Мова і культура. 2011. Вип. 14, Т. 1. С. 385-391.
12. Тадеєва М. І. Проблема білінгвізму і плюрилінгвізму в мовній освіті європейських країн. Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: збірник наукових праць. Вип. 10. Донецьк, 2008. С. 242- 249.
13. Барышников Н. В. Дидактика многоязычия теория и факты. Иностранные языки в школе. 2008. № 2. С. 22-24.
14. Жетписбаева Б. А. Теоретико-методологические основы полиязычного образования: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01. Караганда, 209. 44 с.
15. Green John, The Fault in Our Stars. Penguin Books; Reprint edition. April 8, 2014. 336 p.
16. Грін Дж. Провина зірок; пер. з англ. В. Назаренко. Київ: KM Publishing, 2015. 288 с.
17. Словник української мови: в 11 томах / [А. П. Білоштан, М. Ф. Бойко, В. П. Градова, Г. М. Колесник, О. П. Петровська, Л. А. Юрчук]. 1971. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sum.in.ua/
18. Кміта Є. В. Іншомовна компетенція та білінгвізм авіадиспетчерів при ведені радіообміну. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць. 20107. № 1(19). Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle /123456789/8443
19. Stone J. Donald Trump claims he has been invited to visit Downing Street [Електронний ресурс]. Independent. 20 травня 2016 року. Режим доступу: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/donald-trump-uk-visit-claims-he-has-been-invited-to-10-downing-street-a7040531.html
20. Котлярова І. Особливості методики викладання усного послідовного перекладу у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]. Київ «Аграр Медіа Груп», 2011. Режим доступу: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/23170
21. Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.planetpublish.com
22. Твен М. Пригоди Тома Сойєра. Переклад з англійської Ю. Корецького. Київ: Дитвидав, 1962. 172 с.
23. Твен М. Пригоди Тома Сойєра. Переклад з англійської В. Митрофанова. Київ: Веселка, 1990. 496 с.
24. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства. Київ: Академія, 2006. 324 с.
25. Bernard Shaw, Mrs. Warren’s Professsion [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sandroid.org/GutenMark/wasftp. GutenMark /MarkedTexts/wrpro10.pdf
Published
2019-04-30
How to Cite
Andrusha, Y. (2019). MULTILINGUAL FACTOR IN TEACHING TRANSLATION. Linguistics. Lingvoculturology, 13, 236-250. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/154