НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКИХ КОНЦЕПТІВ КІШКА ТА СОБАКА


  • O.B. Сердюк Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
Keywords: -

Abstract

Постановка та огляд проблеми. На сучасному етапі розвитку мовознавства актуальним постають питання визначення статусу та сутності концептуальної картини світу. Концепт є ключовим об’єктом когнітивних досліджень в антропоцентричній парадигмі сучасної гуманітарної науки. Складність і поліфункціональність поняття «концепт» зумовлює існування широкого розмаїття теоретичних тлумачень його природи. Сучасні праці з когнітивної лінгвістики [3; 4; 5] актуалізують ідеї В. фон Гумбольдта, О. О. Потебні, Е. Сепіра, Б. Уорфа,     Е. Бенвеніста та ін., які вивчали процеси пізнання світу через слово, розлядали мову як систему певного світобачення.

References

Бібліографія
1. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / Гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с.
2. Введение в когнитивную лингвистику : учеб. пособие / З. Д. Попова, И. А. Стернин, В. И. Карасик, А. А. Кретов. Кемерово, 2005. 220 c.
3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание .М. : Рус. словари, 1996. 412 с.
4. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу. К. : Логос, 2004. 284 с.
5. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : уч. пособие. М. : ТетраСистемс, 2004. 256 с.
6. British National Corpus (BNC). URL: http://corpus.byu.edu/
7. Largest Idioms Dictionary. URL: https://www.theidioms.com
8. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman, 1998. 1567 p.
9. The new shorter Oxford English dictionary: in 2 vols. / ed. by L. Brown. Oxford: Oxford University Press, 1993. Vol. 1-2.
10. Wordsmyth Dictionary. URL: https://www.wordsmyth.net/
Published
2019-11-09
How to Cite
СердюкO. (2019). НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКИХ КОНЦЕПТІВ КІШКА ТА СОБАКА. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 49-54. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/170