ТЕМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ-ІМЕННИКІВ ТА НЕОЛОГІЗМІВ-ПРИКМЕТНИКІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ


Keywords: -

Abstract

Постановка проблеми та актуальність. Зміни, що відбуваються в сучасному житті, слугують підґрунтям для виникнення нових лексичних одиниць. Зважаючи на це, сьогодні особливої значущості  набуває наука неологія – розділ лексикології, що вивчає неологізми,  які  додають  інформативності невеликим за обсягом текстам та насичують мовлення комунікативно доцільним змістом (див. праці Ю. А. Зацного [1], Н. А. Іванової  [3], Ж. В. Колоїз [4],  Т. В. Попової [5],  О. А. Стишова [6] та ін.). Утім, окремих лінгвістичних студій, присвячених тематичному вивченню неологізмів в англійській мові початку ХХІ ст., поки що немає, що й зумовлює актуальність дослідження. Саме тому об’єктом нашої наукової розвідки  є англійські неологізми-іменники та неологізми-прикметники, що виникли на початку ХХІ ст.  У пропонованій статті маємо на меті представити основні тенденції використання неологізмів в англійській мові.

References

Бібліографія

1. Зацний Ю. А. Пахомова Т. О., Зацна В. Ю. Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної англійської мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Запоріжжя, 2004. 284 c.
2. Зацний Ю. А., Янков А. В., Інновації у словниковому складі англійської мови початку XXI століття: англо-український словник. Вінниця : Нова Книга, 2008. 360 с.
3. Іванова Н. А. Словотвірний потенціал англомовних лексичних інновацій сфери екології та проблеми їх перекладу українською мовою. Філологічні трактати. 2010. Т. 2. № 1. С. 121–127.
4. Колоїз Ж. В. До питання про диференціацію основних понять неології. Вiсник Запорізького університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2002. № 3. С. 78–83.
5. Попова Т. В., Рацибурская Л. В., Гугунава Д. В. Неология и неография современного русского языка : учеб. пособие. Москва : Наука, 2005. 96 с.
6. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) : монографія. Київ : Вид. Центр КНЛУ, 2003. 388 с.
7. Bastistella E. What do we love about new words? Oxford University Press’s Academic Insights for the Thinking World. URL: http://blog.oup.com/2014/11/what-do-we-love-about-new-words-woty2014
8. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org
9. Оxford Dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com
Published
2019-11-09
How to Cite
ГуркоO. (2019). ТЕМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ-ІМЕННИКІВ ТА НЕОЛОГІЗМІВ-ПРИКМЕТНИКІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 111-117. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/176