СКЛАДНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА


Keywords: -

Abstract

Актуальність питання зумовлена орієнтацією сучасних перекладознавчих студій на вжиток здобутків когнітивної лінгвістики та  лінгвокультурології у дослідженні мови, а також потребою у більш докладному вивченні питання взаємодії мови і культури, що  відкриває нові шляхи для вирішення багатьох нагальних проблем перекладознавства. Узагальнення вимагає проблема: як культура впливає на процес перекладу, які культурні елементи зберігаються під час перекладу, які перекладацькі стратегії та тактики вживаються, щоб відтворити культурні елементи.

References

Бібліографія


1. Бавус Т. Мовний образ як компонент мовно-національної та індивідуально-авторської картин світу. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2016. Випуск 63. С. 242–247
2. Вадас–Возьны Х. Языковая картина мира и перевод: ошибки и заблуждения. Рrzegląd wschodnioeuropejskі № 1, 2010. С.493-508. — Режим доступу: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Wschodnioeuropejski/Przeglad_Wschodnioeuropejski-r2010-t1/Przeglad_ Wschodnioeuropejski-r2010-t1-s493508/Przeglad_Wschodnioeuropejski-r2010-t1-s493-508.pdf (дата звернення 10.09.2019)
3. Вандышева А.В. Гендерно ориентированная лексика в языковой картине мира. Автореферат диссертации … кандидата филологических наук, специальность 10.02.19. Ростов-наДону. 2007. 23 с. Режим доступу: https://www.dissercat.com/content/genderno-orientirovannaya-leksika-v-yazykovoi-kartine-mira-na-materiale-angliiskogo-russkogo (дата звернення 10.09.2019)
4. Гайченко Л.К. Невирішуване у перекладацькій практиці. К.: Астра. 2012. С.54-59
5. Гарбовский Н. К. Теория перевода. М.: Изд-во Моск. ун-та. 2004. 543с
6. Гафарова Г. В. Роль языковой картины мира в теории перевода. Доклады Башкирского университета.2017.Том 2. №5.С.820-825. Режим доступу: http://dokbsu.ru/sites/default/ files/ pdf/2017/2/5/21_Gafarova_v1_820-825.pdf
7. Гачечиладзе Г. Художественннй перевод и литературные взаимосвязи.2-е изд. М.: Сов. писатель. 1980. 255 с.
8. Голубенко Н. І. Відтворення англомовних репрезентацій концептосфери американського півдня в українському художньому перекладі (на матеріалі американських романів ХІХ – ХХ ст.). Дисертація… кандидата філологічних наук, спец. 10.02.16. – Київ. 2016. 218 с.
9. Голубкова О. Н., Чиркова Д. А. Особенности передачи языковых репрезентантов концепта «Еnglishness» в свете когнитивного переводоведения (на материале переводов рассказов А. Конан-Дойля на русский язык). Многоязычие в образовательном пространстве. Выпуск 9. С. 134-138. — Режим доступу:https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-peredachi-yazykovyh-reprezentantov-kontsepta-englishness-v-svete-kognitivnogo-perevodovedeniya-na-materiale-perevodov (дата звернення 12.09.2019)
10. Гумений В. В. Відтворення мовної картини світу при перекладі художнього тексту. Молодий вчений.2018. № 2(1). С. 189-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2%281%29__47 (дата звернення 14.09.2019)
11. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладі- української прози). Львів: Вид-во при Львів, ун-ті. 1989. 216 с.
12. Кальмук О. Національна мовна картина світу та її зв’язок із пареміологічним фондом. Науковий блог Національний університет «Острозька академія». — Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2014/natsionalna-movna-kartyna-svitu-ta-jiji-zvyazok-iz-paremiolohichnym-fondom-2/(дата звернення 14.09.2019)
13. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис. 2004. 390 с.
14. Кашкин И. А. Для читателя современника: Статьи и исслед. М.: Сов. писатель, 1977. 558 с.
15. Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.: Наука, 1988. С. 142-146.
16. Левый И. Искусство перевода. М.: Прогресе. 1974. 398 с.
17. Некряч Т. Є., Чала Ю. П. Вікторіанська доба в українському художньому перекладі. Монографія. К.: Кондор. 2013. 195 с. – Режим доступу: http://www.chala.kiev.ua/раздiл-i/ (дата звернення 17.09.2019)
18. Новикова М. А. Проблеми индивидуального стиля в теории художественного перевода. (Стилистика переводчика): Автореф. дис... д-ра филол. наук .Л.: ЛГУ. 1980. 27 с.
19. Русанівська М. В. Національний колорит у перекладному творі. Рад. літературознавство. 1988. №7. С. 61-62.
20. Усачева Я. В. Языковая картина мира и подходы к анализу оригинала и перевода художественного произведения. Проблемы переводоведения Issues of Translation Studies. С. 241-251. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/yazykovaya-kartina-mira-i-podhody-k-analizu-originala-i-perevoda-hudozhestvennogo-proizvedeniya. (дата звернення 18.09.2019)
21. Федоров А. В. Основы общей теории перевода: Лингвист. пробл. 4- е изд., доп. и перераб. -М.: Высш. шк.. 1983. 304 с.
22. Хлистун О.С. Мовна картина світу: рефлексійний досвід. Культура і сучасність. № 2. 2015. С. 106-111.
23. Шевченко И. С. Герменевтический аспект перевода как вторичной метакоммуникации. Проблеми перекладознавства, комунікативної та когнітивної лінгвістики: Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Х.: Константа, 2003. Вип. № 609. С. 7-11.
24. Шепель Ю. А. Лингвокультурологические проблемы перевода. Лінгвістика. Лінгвокультурологія 12 (2). 2018. С. 37-45. — Режим доступу: https://lingvodnu.com/ index.php/ journal/issue/view/6 (дата звернення 15.09.2018)
Published
2019-11-10
How to Cite
ГольтерI. (2019). СКЛАДНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 170-179. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/183