ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ-КОЛОРАТИВИ У ПЕРЕКЛАДІ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ


Keywords: -

Abstract

Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду. У статті порушено тему якісних прикметників та особливостей їхнього перекладу з російської мови українською. Для сучасних східнослов’янських мов (як і для більшості слов’янських) характерні ті самі лексико-граматичні класи слів – частини мови, які в основному мають однакову систему словозміни і словотворення. У східнослов’янських мовах збереглися й набули подальшого розвитку спільні граматичні категорії роду, числа, особи, часу, виду тощо. Проте спостерігаються й певні зміни в кожній зі слов’янських мов, у тому числі й у російській та українській, що позначається під час перекладу з однієї мови іншою.

References

Бібліографія

1. Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов-на-Дону, 1964. 152 с.
2. Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства. Вид. 2, випр. і доп. .К. : Рад. шк., 1959. 308 с.
3. Баранникова Л. И. Введение в языкознание : [учеб. пособие для филологических факультетов ун-тов]. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1973. 385 c.
4. Вихованець І. Р. Таїна слова. К. : Рад. шк., 1990. 284 с.
5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. К. : Рад. шк., 1982. 208 с.
6. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та російської мов. К., 1989. 526 с.
7. Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування. К. : Парламентське вид-во, 2004. 120 с.
8. Ижакевич Г. П. Хрестоматия по русской литературе ХІХ–ХХ века. К., 1990. 841 с.
9. Клименко Н. Ф. Як народжується слово. К. : Рад. шк., 1991. 287 с.
10. Кононенко І. В. Прикметник у слов’янських мовах. Мовознавство. № 6. 2009. С. 84–86.
11. Маслов Ю. С. Введение в языкознание : [учеб. для филолог. спец. вузов]. Изд. 2-е., перераб. и доп. М. : Высшая шк., 1987. 272 с.
12. Молотков А. И. Фразеологический словарь русского языка. М. : Советская энциклопедия, 1968. 543 с.
13. Немченко В. М. Современный русский язык. Словообразование. М. : Высшая шк., 1984. 255 с.
14. Русская грамматика : [в 2-х т. / редкол.: Н. Ю. Шведова (гл. ред.) и др.]. М. : Наука, 1980. – Т. 1 : Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / [Н. С. Авилова, А. В. Бондаренко, Е. А. Брызгунова и др.]. 783 с.
15. Українська мова. Енциклопедія / [редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін.]. 3-є вид., зі змінами і доп. К. : Вид-во «Укр. енцикл.» імені М. П. Бажана, 2007. 856 с.
16. Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови : в 2 т. К. : Вища шк., 1984. Т. 1. 303 с.; Т. 2. 384 с.
17. Фрідрак В. Б. Веселкове різнобарв’я. Українська мова і література в школі. 1991. № 10. С. 51–55.
18. Шанский Н. М. Русский язык на «отлично». Ростов н/Д. 1998. 576 с.
19. Яворська Г. М. Мовні концепти кольору. Мовознавство. 1998. № 2–3. С. 42–50.
Електронні бази даних
20. Кучерук О. Образна природа семантики кольороназв в українських фразеологізмах . – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/22517/1/Оксана_КУЧЕРУК_Образна_природа.PDF
Published
2019-11-09
How to Cite
Shepel, Y. (2019). ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ-КОЛОРАТИВИ У ПЕРЕКЛАДІ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 185-205. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/185