ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИЛІНГВІЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ


  • Ю.С. Андруша Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
Keywords: -

Abstract

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. Мультилінгвальний фактор у навчанні учнів іноземної мови передбачає взаємозв’язок мови і культури. Усвідомлення культурних традицій, менталітету представників іншого народу, особливостей його соціального життя є необхідним для безперешкодного користування мовою у чужому для учня комунікативного середовищі. Посилення уваги до формування фонових знань пояснюється тим, що навчання учнів мови недостатньо для практичного застосування лексико-граматичних і синтаксичних умінь в умовах реального комунікації, і відповідно, відсутність соціокультурної спрямованості у навчанні призводить до перетворення процесу навчання іноземної мови в інформативний, що позбавляє учня можливості реалізувати набуті знання на практиці. Сучасна концепція викладання іноземної мови будується на застосуванні інтегрованого підходу, який поєднує в одну площину мову і національно-культурний компонент. Поняття «мультилінгвалізму» відноситься до соціокультурних феноменів.

References

Бібліографія

1. Анісімова А. А. Навчання іноземним мовам у вищій школі: на шляху до мультилінгвізму [Електронний ресурс] / А. А. Анісімова. – Режим доступу: http://confcontact.com/2013_06_07/5_Anisimova.html
2. Басай Н. П. Особливості формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи у процесі навчання іноземних мов. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2017. – Вип. 2. – С. 20-24.
3. Березенська Л. Як сформувати лексичну складову соціолінгвістичної компетенції: алгоритм для вчителя / Л. Березенська, Н. Сіваєва. Іноземні мови в навчальних закладах. 2008. №1. С. 118-120.
4. Василенко І. О. Роль зіставлення мов і культур у формуванні іншомовної компетенції. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2016. – С. 8-11.
5. Гурмаза В. В. Роль міжкультурного аспекту у викладанні іноземної мови [Електронний ресурс] / В. В. Гурмаза. – Режим доступу: http://intkonf.org/gurmaza-vv-rol-mizhkulturnogo-aspektu-u-vikladanni-inozemnoyi-movi/
6. Калінін В. О. Використання педагогічної технології «діалог культур» у процесі підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2005. Вип. 22. – С. 54-56.
7. Мігірін П. І. Навчання іноземної мови як діалогу різних культур. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2015. Вип. 58. С. 265-268.
8. Шехавцова С. О. Соціокультурні технології викладання іноземних мов: навч.-метод. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти / Світлана Олександрівна Шехавцова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Полтава: Вид-во ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2018. 117 с.
Published
2019-11-09
How to Cite
Андруша, Ю. (2019). ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИЛІНГВІЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 206-212. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/186