СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ КОМПРЕСІЇ ТА ЗАСОБІВ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ


Keywords: -

Abstract

Актуальність питання методики навчання іншомовного діалогічного мовлення зумовлюється необхідністю розгляду цієї проблеми з позицій компетентнісного підходу, у межах якого має відбуватися навчання іноземних мов і культур на всіх рівнях у будь-якому закладі освіти. Попри те, що діалогічне мовлення  і методика його навчання посідали одне з чільних місць у наукових дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, серед яких можна назвати А. А. Алхазішвілі, М.Л.Вайсбурд, І. О. Зімнюю, О. О. Міролюбова, О. П. Петращук, Р. П. Мільруд, Ю. І. Пассова, В. Л. Скалкіна, J. Anderson,N. Bilbrough, L. Dawes, S. Thornbury та ін. У працях названих фахівців вивчаються питання умов навчання діалогічного мовлення, типології вправ, контролю рівня сформованості мовленнєвих навичок і вмінь говоріння в цілому і діалогів зокрема. Проте ми вважаємо, що ціла низка питань, що стосуються визначення компетентності в діалогічному мовленні, її структури та складників, визначення сучасних цілей навчання ДМ, встановлення факторів, що впливають на перебіг процесу ДМ, визначення змісту навчання, розробки підсистеми вправ, ще потребують більш детального вивчення.

References

Бібліографія

1. Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам : Учеб. пособие. М. : Просвещение, 1969. 279 с.
2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник. – 2_ге вид., випр.і переоб. / кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. К. : Ленвіт, 2002. 328 с.
3. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М. : Рус.яз., 1989. 276 с.
4. Скалкин В. Л. Обучение диалогической речи (на материале английского языка) : пособие для учителей. К. : Радянська школа. 1989. 158 с.
5. Черниш В. В. Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у діалогічному мовленні. Іноземні мови. 2011. № 3. С. 15 – 22.
6. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопеди ческий словарь : более 2000 единиц. М. : Астрель: АСТ : Хранитель, 2007. 746 с.
Published
2019-11-09
How to Cite
Шевчик, К. (2019). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ КОМПРЕСІЇ ТА ЗАСОБІВ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 234-240. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/190