RELATED PHENOMENA IDODISCOURSE. TEXT IMPLICITY AND MEANS OF ITS EXPRESSION AS A COMPONENT OF IDIODISCOURSE OF F. M. Dostoevsky (on the example of the novel "The Brothers Karamazov"


Keywords: -

Abstract

актуальність роботи обумовлюється важливістю вивчення мови конкретної особистості як з точки зору взаємодії з загальнонаціональною мовою в аспекті співвідношення індивідуального та колективного, так і в якості можливості пізнання людини через аналіз особливостей його мовної діяльності.

Об'єктом дослідження в дисертаційній роботі слугує художній текст роману Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови», в якому виявляється взаємозв'язок мови й особистості автора, а саме комунікативно-прагматична категорія імпліцитності.

Предметом аналізу є ідіостиль Ф. М. Достоєвського, який розуміється нами як сладноутворена система типових авторських моделей, що регулюють рефлексію читача та виводять його на адекватне розуміння наявних та прикритих (імпліцитних) смислів, опредмечуваних у тексті.

Мета статті —розглянути способи вираження категорії «імпліцитність» в тексті роману Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови»; визначити і розмежувати способи імпліцитного подання інформації

References

Библиография
1. Анохина Н. В. Имплицитность как компонент структуры содержания текста и составляющая процессов его понимания : автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.02.19. Уфа, 2010. 25 с.
2. Безуглая Л. Р. Терминосистема имплицитности в лингвистике. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». 2016. Вип. 83. С. 6–16.
3. Брагина Н. Г. Имплицитная информация и стереотипы дискурса. Имплицитность в языке и речи / под ред. Е Г. Борисовой, Ю.С. Мартемьянова. Москва : Языки русской культуры, 1999. С. 42–57.
4. Вуколова В.О. Експресиви як сигнали підтекстової інформації (на матеріалі роману Ф.М. Достоєвського «Брати Карамазови») : автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.02.02. Київ, 2004. 21с.
5. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / под ред. В.Г. Базанов. Ленинград : Наука. Ленинградское отделение, 1976. Т. 14. Братья Карамазовы. Кн. 1-10. 511 с.
6. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / под ред. В.Г. Базанов. Ленинград : Наука. Ленинградское отделение, 1976. Т. 15. Братья Карамазовы. Кн. 11-12. 624 с.
7. Иванкова И. В. Реализация категории имплицитности в современном русском художественном языке : автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.02.01. Волгоград, 2007. 23 с.
8. Камінська М. О. Імпліцитна оцінка у фокусі сучасних дискурсивних досліджень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : збірник наукових праць. Серія «Філологічна». 2015. Вип. 51. С. 204–207.
9. Кашичкин А. В. Имплицитность в контексте перевода : автореф. дис. …канд. филол. наук : Москва, 10.02.20. 2003. 24 с.
10. Кость Г. Лексико-стилістичні засоби вираження імпліцитності в художньому тексті. Іноземна філологія. 2009. Вип. 121. С. 186–192.
11. Лисоченко Л. М. Высказывания с имплицитной семантикой (логический, языковой и прагматический аспекты) : монография. Ростов-на-Дону : Изд-то Рост. ун., 1992. 160 с.
12. Литвяк О. В. Ценностно-смысловое пространство художественного текста: лингвокогнитивные способы выражения : дис. …канд. филол. наук : 10.02.19. Майкоп, 2018. 164с.
13. Невідомська Л.Н. Імпліцитність неповноскладних і повноскладних речень української мови (на матеріалі художніх текстів Бориса Харчука). Наукові записи ТНПУ. Серія «Мовознавство». 2014. Вип. II (24). С. 183–188.
14. Оганезова Т. С. Проблема отграничения имплицитности от смежных понятий и явлений. Гуманитарные исследования. 2011. № 2(38). С.75–84.
15. Сермягина С .С. Подтекст в прозе М. Булгакова : лингвостилистический аспект : автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.02.01. Кемерово, 2007. 26 с.
16. Солодилова И. А. Смысл художественного текста. Словесный образ как актуализатор смысла : Учебное пособие. Оренбург, 2004. 153 с.
17. Умерова М. В. Импликация в семантической структуре текста. Вопросы филологических наук. 2010. № 6. С. 95–100.
18. Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов : Контрапункт интертекстуальности : монография. Москва : КомКнига, 2007. 280 с.
19. Хворостин Д. В. Скрытые компоненты смысла высказывания: принцип выявления : автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.02.19. Челябинск, 2006. 24 с.
Published
2020-02-09
How to Cite
Poliakovs′ka, J., & Shepel, Y. (2020). RELATED PHENOMENA IDODISCOURSE. TEXT IMPLICITY AND MEANS OF ITS EXPRESSION AS A COMPONENT OF IDIODISCOURSE OF F. M. Dostoevsky (on the example of the novel "The Brothers Karamazov". Linguistics. Lingvoculturology, (15), 166-186. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/209