• LINGUISTICS. LINGUACULTUROLOGY
  No 15 (2020)

  Збірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:

  Все науки  Scientific Indexing Services  Calaméo  AE Global Index  Наукова періодика України   Open Science Journal Open JIFACTOR   Українські наукові журнал   Academic Journals Index GOOGLE SCHOLAR  та ін.

 • LINGUISTICS. LINGUACULTUROLOGY
  Vol 14 (2019)

  «Language of linguoculturology: theory vs empiry»

 • LINGUISTICS. LINGUACULTUROLOGY
  Vol 13 (2019)

  The urgent problems of modern linguistics, theoretical aspects of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, text linguistics are regarded.

 • LINGUISTICS. LINGUACULTUROLOGY
  Vol 12 No 2 (2018)

  To the 100th anniversary of the Oles Honchar DNU

   LINGUISTICS. LINGUACULTUROLOGY

   Collection of scientific works

   INTERCULTURAL AND INTER-LANGUAGE COMMUNICATION: PROBLEMS,QUESTIONS,SOLUTIONS

   Collective monograph

  УДК 811(082)

  ББК 81:0; я 5

  Л 59

  Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9)

   Друкується за рішенням Вченої ради

  факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 3 від 25.09.18)

   Склад редакційної ради:

  чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. М.В. Поляков (голова редакційної ради); д.х.н. проф. С. І. Оковитий (заст. голови); д-р фіз.-мат. наук, проф. О. О. Кочубей; д-р хім. наук, акад. Академії наук ВО України, проф. В. Ф. Варгалюк; чл.-кор. НАПН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. О. Г. Гоман; д-р філол. наук, проф. В. Д. Демченко; д-р техн. наук, проф. А. П. Дзюба; д-р пед. наук, проф. Л. І. Зеленська; чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. В. П. Моторний; чл.-кор. НАПН України, д-р психол. наук, проф. Е. Л. Носенко; д-р біол. наук, проф. О. Є. Пахомов; д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко; акад. Академії наук ВО України, д-р іст. наук, проф. В.С. Савчук; акад. Академії наук ВО України, д-р фіз.-мат. наук, проф. В. В. Скалозуб; д-р філол. наук, проф. Т. С. Пристайко; д-р техн. наук, проф. Ю. Д. Шептун; д-р філос. наук, проф. О. С. Токовенко; д-р екон. наук, проф. Н.І. Дучинська; д-р філол. наук, проф. І. С. Попова; Вятр Єжи Йозеф ректор Європейської школи та управління, професор (Польща); д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю. Мельников (США).

   Редакційна колегія збірника

   д.філол.н., проф., академік АНВО України Ю.О. Шепель (гол. ред.); д.філол.н., проф. О.І. Панченко;  д.філол.н.,               проф. В.І. Ліпіна; д.філол.н., проф. І.І. Меньшиков; д.філол.н., проф. Н.В. Підмогильна; д.філол.н., проф. Пристайко Т.С.;  д.філол.н., проф. А.М. Приходько (Запорізький національний технічний університет);  д.філол.н., проф.  В.А. Глущенко (Донбаський державний педагогічний університет); д.філол.н., проф. В.В. Зірка (Університет імені Альфреда Нобеля,  м. Дніпро); д.філол.н., проф. В.А. Маслова (Вітебський державний ун-т імені П.М. Машерова,   Білорусь); д.філол.н., проф. С.Л. Попов (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна);  д.філол.н., проф. Андрій Стоянович (Беградський університет, Сербія); д.філол.н., проф. В.І. Коваль (Гомельський державний університет імені Ф.Скорини, Білорусь).  д. пед. наук, професор Р.Р. Девлетов (Ардаханський державний університет, Республіка   Турція);  к.філол.н., доц. Д.П. Амічба (наук. секретар).

   Рецензенти:

  д-р філол. наук, проф. Панченко О. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);

  д-р філол. наук, проф. Приходько А. М. (Запорізький державний технічний університет);

   Л 59 Лінгвістика. Лінгвокультурологія : Міжкультурна й міжмовна комунікація: проблеми, питання, вирішення[колективна монографія] / За заг. ред. проф. Ю. О. Шепеля. – Дніпро : Акцент ПП, 2018.– Т. 12.  Частина 2. – 336 с.

  Розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту.

  Рассматриваются актуальные проблемы современной лингвистики, теоретические аспекты когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики, лингвистики текста.

  The urgent problems of modern linguistics, theoretical aspects of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, text linguistics are regarded.

   Збірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:

                   Все науки                             Scientific  Indexing Services        Calaméo

                   AE Global Index                   Наукова періодика України       Open Science Journal Open

                   JIFACTOR                           Українські наукові журнал         Academic Journals Index      та ін.  

 • LINGUISTICS. LINGVОCULTUROLOGY №12
  Vol 12 No 1 (2018)

  Linguistic and linguocultural aspects of teaching foreign students in higher educational institutions of Ukraine

   УДК 811(082)

  ББК 81:0; я 5

  Л 59

  Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9)

   Друкується за рішенням Вченої ради

  факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

   Рецензенти:

  д-р філол. наук, проф. Панченко О. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);

  д-р філол. наук, проф. Приходько А. М. (Запорізький державний технічний університет);

   Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Ю. О. Шепель (відп. ред.), д-р філол. наук, проф. О. І. Панченко (заст. відп. ред.); д-р філол. наук, проф. В. В. Зірка; д-р філол. наук, проф. В. І. Ліпіна; д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна; д-р філол. наук, проф. І. І. Меньшиков; д-р філол. наук, проф. Г. В. Ходоренко, д-р філол. наук, проф. Т. В. Філат; д-р філол. наук, проф. Т. С. Пристайко; д-р філол. наук, проф. В. А. Глущенко; д-р філол. наук, проф. О Лещак (Польща); д-р філол. наук, проф. В. А. Маслова (Білорусь), канд. філол. наук, доц. Д. П. Амічба (відп. секр.).

   Л 59 Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник [Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних

  студентів у вищих навчальних закладах України] / За заг. ред. проф. Ю. О. Шепеля. Дніпро : Акцент ПП, 2018.            Т. 12. Ч. 1. 418 с.

   Розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту.

   Рассматриваются актуальные проблемы современной лингвистики, теоретические аспекты когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики, лингвистики текста.

   The urgent problems of modern linguistics, theoretical aspects of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, text linguistics are regarded.

   Збірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:

                   Все науки                             Scientific  Indexing Services        Calaméo

                   AE Global Index                   Наукова періодика України       Open Science Journal Open

                   JIFACTOR                           Українські наукові журнал         Academic Journals Index             

 • LINGUISTICS. LINGUACULTUROLOGY №11
  No 11 (2017)

  The urgent problems of modern linguistics, theoretical aspects of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, text linguistics are regarded.

  УДК 811(082)

  ББК 81:0; я 5

  Л 59

  Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9)

   Друкується за рішенням Вченої ради

  факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

  Рецензенти:

  д-р філол. наук, проф. Поповський А. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);

  д-р філол. наук, проф. Приходько А. М. (Запорізький державний технічний університет);

  Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Ю. О. Шепель (відп. ред.), д-р філол. наук,                 проф. О. І. Панченко (заст. відп. ред.); д-р філол. наук, проф. В. В. Зірка; д-р філол. наук, проф. В. І. Ліпіна; д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна; д-р філол. наук,  проф. І. І. Меньшиков; д-р філол. наук, проф. Г. В. Ходоренко, д-р філол. наук, проф. Т. В. Філат; д-р філол. наук,   проф. Т. С. Пристайко; д-р філол. наук, проф. В. А. Глущенко; д-р філол. наук, проф. О.. Лещак (Польща); д-р філол.наук, проф. В. А. Маслова (Білорусь), канд. філол. наук, доц. Д. П. Амічба (відп. секр.).

   Л 59 Лінгвістика. Лінгвокультурологія : зб. наук. пр.  / редкол. :  Ю. О. Шепель (відп.ред.) та ін. – Дніпро : Акцент ПП, 2017.– Т. 11. – 270 с.

 • LINGUISTICS. LINGUACULTUROLOGY
  No 10 (2017)

  The urgent problems of modern linguistics, theoretical aspects of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, text linguistics are regarded.

  УДК 811(082)

  ББК 81:0; я 5

  Л 59

  Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9)

   Друкується за рішенням Вченої ради

  факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

   Рецензенти:

  д-р філол. наук, проф. Горпинич В. О. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара);

  д-р філол. наук, проф. Приходько А. М. (Запорізький державний технічний університет);

   Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Ю. О. Шепель (відп. ред.), д-р філол. наук,                 проф. О. І. Панченко (заст. відп. ред.); д-р філол. наук, проф. В. В. Зірка; д-р філол. наук, проф. В. І. Ліпіна; д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна; д-р філол. наук,  проф. І. І. Меньшиков; д-р філол. наук, проф. Г. В. Ходоренко, д-р філол. наук, проф. Т. В. Філат; д-р філол. наук,                проф. Т. С. Пристайко; д-р філол. наук, проф. В. А. Глущенко; д-р філол. наук, проф. О.. Лещак (Польща); д-р філол.наук, проф. В. А. Маслова (Білорусь), канд. філол. наук, доц. Д. П. Амічба (відп. секр.).

   Л 59 Лінгвістика. Лінгвокультурологія : зб. наук. пр. [Функційно-семантичні та когнітивно-прагматичні питання мови та міжкультурної комунікації] / редкол. :  Ю. О. Шепель (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2017. – Т. 10. – 494 с.

   УДК 811(082)

  ББК 81:0; я 5

  © ДНУ імені Олеся Гончара, 2016

  © Автори статей, 2016

1 - 8 of 8 items