The urgent problems of modern linguistics, theoretical aspects of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, text linguistics are regarded.

УДК 811(082)

ББК 81:0; я 5

Л 59

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9)

 Друкується за рішенням Вченої ради

факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Рецензенти:

д-р філол. наук, проф. Поповський А. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);

д-р філол. наук, проф. Приходько А. М. (Запорізький державний технічний університет);

Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Ю. О. Шепель (відп. ред.), д-р філол. наук,                 проф. О. І. Панченко (заст. відп. ред.); д-р філол. наук, проф. В. В. Зірка; д-р філол. наук, проф. В. І. Ліпіна; д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна; д-р філол. наук,  проф. І. І. Меньшиков; д-р філол. наук, проф. Г. В. Ходоренко, д-р філол. наук, проф. Т. В. Філат; д-р філол. наук,   проф. Т. С. Пристайко; д-р філол. наук, проф. В. А. Глущенко; д-р філол. наук, проф. О.. Лещак (Польща); д-р філол.наук, проф. В. А. Маслова (Білорусь), канд. філол. наук, доц. Д. П. Амічба (відп. секр.).

 Л 59 Лінгвістика. Лінгвокультурологія : зб. наук. пр.  / редкол. :  Ю. О. Шепель (відп.ред.) та ін. – Дніпро : Акцент ПП, 2017.– Т. 11. – 270 с.

Published: 2017-11-15

Articles