Linguistic and linguocultural aspects of teaching foreign students in higher educational institutions of Ukraine

 УДК 811(082)

ББК 81:0; я 5

Л 59

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9)

 Друкується за рішенням Вченої ради

факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 Рецензенти:

д-р філол. наук, проф. Панченко О. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);

д-р філол. наук, проф. Приходько А. М. (Запорізький державний технічний університет);

 Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Ю. О. Шепель (відп. ред.), д-р філол. наук, проф. О. І. Панченко (заст. відп. ред.); д-р філол. наук, проф. В. В. Зірка; д-р філол. наук, проф. В. І. Ліпіна; д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна; д-р філол. наук, проф. І. І. Меньшиков; д-р філол. наук, проф. Г. В. Ходоренко, д-р філол. наук, проф. Т. В. Філат; д-р філол. наук, проф. Т. С. Пристайко; д-р філол. наук, проф. В. А. Глущенко; д-р філол. наук, проф. О Лещак (Польща); д-р філол. наук, проф. В. А. Маслова (Білорусь), канд. філол. наук, доц. Д. П. Амічба (відп. секр.).

 Л 59 Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник [Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних

студентів у вищих навчальних закладах України] / За заг. ред. проф. Ю. О. Шепеля. Дніпро : Акцент ПП, 2018.            Т. 12. Ч. 1. 418 с.

 Розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту.

 Рассматриваются актуальные проблемы современной лингвистики, теоретические аспекты когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики, лингвистики текста.

 The urgent problems of modern linguistics, theoretical aspects of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, text linguistics are regarded.

 Збірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:

                 Все науки                             Scientific  Indexing Services        Calaméo

                 AE Global Index                   Наукова періодика України       Open Science Journal Open

                 JIFACTOR                           Українські наукові журнал         Academic Journals Index             

Published: 2018-04-01

Articles