To the 100th anniversary of the Oles Honchar DNU

 LINGUISTICS. LINGUACULTUROLOGY

 Collection of scientific works

 INTERCULTURAL AND INTER-LANGUAGE COMMUNICATION: PROBLEMS,QUESTIONS,SOLUTIONS

 Collective monograph

УДК 811(082)

ББК 81:0; я 5

Л 59

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9)

 Друкується за рішенням Вченої ради

факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 3 від 25.09.18)

 Склад редакційної ради:

чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. М.В. Поляков (голова редакційної ради); д.х.н. проф. С. І. Оковитий (заст. голови); д-р фіз.-мат. наук, проф. О. О. Кочубей; д-р хім. наук, акад. Академії наук ВО України, проф. В. Ф. Варгалюк; чл.-кор. НАПН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. О. Г. Гоман; д-р філол. наук, проф. В. Д. Демченко; д-р техн. наук, проф. А. П. Дзюба; д-р пед. наук, проф. Л. І. Зеленська; чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. В. П. Моторний; чл.-кор. НАПН України, д-р психол. наук, проф. Е. Л. Носенко; д-р біол. наук, проф. О. Є. Пахомов; д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко; акад. Академії наук ВО України, д-р іст. наук, проф. В.С. Савчук; акад. Академії наук ВО України, д-р фіз.-мат. наук, проф. В. В. Скалозуб; д-р філол. наук, проф. Т. С. Пристайко; д-р техн. наук, проф. Ю. Д. Шептун; д-р філос. наук, проф. О. С. Токовенко; д-р екон. наук, проф. Н.І. Дучинська; д-р філол. наук, проф. І. С. Попова; Вятр Єжи Йозеф ректор Європейської школи та управління, професор (Польща); д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю. Мельников (США).

 Редакційна колегія збірника

 д.філол.н., проф., академік АНВО України Ю.О. Шепель (гол. ред.); д.філол.н., проф. О.І. Панченко;  д.філол.н.,               проф. В.І. Ліпіна; д.філол.н., проф. І.І. Меньшиков; д.філол.н., проф. Н.В. Підмогильна; д.філол.н., проф. Пристайко Т.С.;  д.філол.н., проф. А.М. Приходько (Запорізький національний технічний університет);  д.філол.н., проф.  В.А. Глущенко (Донбаський державний педагогічний університет); д.філол.н., проф. В.В. Зірка (Університет імені Альфреда Нобеля,  м. Дніпро); д.філол.н., проф. В.А. Маслова (Вітебський державний ун-т імені П.М. Машерова,   Білорусь); д.філол.н., проф. С.Л. Попов (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна);  д.філол.н., проф. Андрій Стоянович (Беградський університет, Сербія); д.філол.н., проф. В.І. Коваль (Гомельський державний університет імені Ф.Скорини, Білорусь).  д. пед. наук, професор Р.Р. Девлетов (Ардаханський державний університет, Республіка   Турція);  к.філол.н., доц. Д.П. Амічба (наук. секретар).

 Рецензенти:

д-р філол. наук, проф. Панченко О. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);

д-р філол. наук, проф. Приходько А. М. (Запорізький державний технічний університет);

 Л 59 Лінгвістика. Лінгвокультурологія : Міжкультурна й міжмовна комунікація: проблеми, питання, вирішення[колективна монографія] / За заг. ред. проф. Ю. О. Шепеля. – Дніпро : Акцент ПП, 2018.– Т. 12.  Частина 2. – 336 с.

Розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту.

Рассматриваются актуальные проблемы современной лингвистики, теоретические аспекты когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики, лингвистики текста.

The urgent problems of modern linguistics, theoretical aspects of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, text linguistics are regarded.

 Збірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:

                 Все науки                             Scientific  Indexing Services        Calaméo

                 AE Global Index                   Наукова періодика України       Open Science Journal Open

                 JIFACTOR                           Українські наукові журнал         Academic Journals Index      та ін.  

Published: 2018-10-21

Articles